انگلهاي چشم ماهيان آب شيرين و لب شور در ايران

مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه شيراز ، شماره 24
عنوان:
انگلهاي چشم ماهيان آب شيرين و لب شور در ايراننويسنده(گان):
مهندس مريم برزگر ، دكتر مهدي رئيسي ، دكتر عباس بزرگ نيا ، دكتر بهيار جلالي
چکيده:
در تحقيق حاضر در مجموع 6 گونه انگل، برخي ويژه اندام چشم و برخي فاقد ويژگي اندامي، در چشم 48 گونه ماهي جمع آوري شده از آب هاي شيرين و لب شور ايران در طي سال هاي 1383 تا 1385 گزارش گرديد. گونه هاي جدا شده از سطح خارجي چشم شامل ايكتيوفتيريوس مالتي فيلي ايس در ماهيان قزل آلاي رنگين كمان، ژايروداكتيلوس استانكوويچي در ماهي كپور معمولي و لرنئا سيپرينا سه آ در ماهي كپور معمولي و كپور نقره اي مي باشند. در داخل زجاجيه چشم، گونه هاي انگلي تايلودلفيس كلاواتا (متاسركر) در ماهيان كپور نقره اي، كولي، كارارس، كپورمعمولي، كپور پوزه دار، كپور علفخوار و سياه ماهي و گونه اي از جنس ارنيتوديپلوستوموم (متاسركر) در ماهي آفانيوس ولادي كووي يافت شدند. در بين انگل هاي يافت شده متاسركر ديپلوستوموم اسپاتاسئوم با وسيع ترين دامنه ميزباني در عدسي چشم 40 گونه ماهي آب شيرين و لب شور در ايران گزارش گرديد. به علاوه دو گونه از انگل تايلودلفيس كلاواتا و گونه اي از جنس ارنيتوديپلوستوموم براي اولين بار در ايران گزارش شدند و انتشار جغرافيايي و دامنه ميزباني متاسركر ديپلوستوموم اسپاتاسئوم نيز ارائه گرديد.


کليدواژگان:
انگل ، چشم ، ماهي ، آب شيرين و لب شور ، ايران