گیاه سیکلمن


گیاه سیکلمن

گیاه سیکلمن را باید در خنک ترین مکان یعنی کنار پنجره رو به شمال قرار داد و بهترین درجه حرارت برای این گیاه زیبا 10 الی 16 درجه می باشد.متقابلا از دادن آب سرد به گیاه باید خودداری کرد.

بهتر است آب را از انتهای گلدان به ریشه ها رساند به این ترتیب کهگلدان را در سطل آبی که تا حدود 30 درجه گرم شده بمدت چند دقیقه قرار میدهیم…

یکی از دوستان(آرزو)اینگونه عنوان داشته بود که برگهای این گیاه را که تازه خریداری نموده در حال زرد شدن است،از آنجائی که این مشکل همه گیره در ذیل به ان اشاره میکنم.

اگه برگها زرد شده ولی تاج گل سالم مانده بعلت خشکی و گرمی هواست و حتی میتونه از کم آبی و اشعه مستقیم خورشد هم باشه…

اگه به مطالب بالا اهمین ویژه ای بدهید،گلی زیبا خواهید داشت.


agriculture.*********.com/Archive/16.+گياهان+آپارتماني/ -