اگر درخواستی برای سرپرستیه گربه دارین لطفا تو تاپیکه مربوطه مطرح کنید که دیده بشه ممنونم