ممنون خیلی عالی بود حیف هاسکی و گریت دین نبودن توش
ولی این ژرمن شپهرد واقعا یه چیز دیگس