گل انگشتی


Digitalis purpurea

گل انگشتی Digitalis purpurea L.از گیاهان دو ساله بومی است که قسم وحشی آن به بلندی 1 تا 40/1 متر می رسد .

از انتهای هر شاخه خوشه مخروطی شکل بلندی بیرون میآید که گلهای آن را تشکیل میدهد .

جدار داخلی هر گلبرگ صورتی رنگ است که خالهای ارغوانی روی آنرا پوشانده است .

این قسم در اثر کاشتن تغییر کرده و از آن دو جور معروف که امروزه در گلکاری ها میکارند بدست آمده است .1 ـ گل انگشتی گل درشت D. grandiflora : که دارای گلهای زرد درشت میباشد .
2 ـ گل انگشتی برنگ آهن D. ferruginea : که رنگ گلهایش خاکستری شبیه آهن است ولی این جور بعلت رنگ گل چندان از نظر زینتی قابل توجه نیست .


بذرDigitalis purpureaرا
در ماه اردیبهشت یا خرداد کاشته و زمانیکه بوته ها سه تا چهار برگه شدند
آنها را روی خزانه دوم به فواصل دو سانتیمتر از یکدیگر نشاء میکنند .


ماه آبان این بوته ها را روی محل اصلی آن میکارند .

این نشاها بهار سال بعد گل میدهد .

خواص داروئی گل انگشتی :

برگهای گیاه صحرائی Digitalis purpureaبمقدار معین مسکن و تنظیم کننده قلب و ضمنأ مُدِر قوی است ، مقادیر مورد استعمال آنرا پزشک باید تجویز نماید . از برگهای این گیاه ماده قلیائی بنام دیژیتالینمتبلور میگیرند که آنهم در طب استعمال دارد هم? fd8 ?نطور که اشاره شد این گیاه سمی و در صورت استعمال بدون مورد و زیاد از اندازه یا مصرف اشتباهی آن اثرات مسمومیت باین ترتیب معلوم میشود ، درد شدید معده و ستون فقرات ـ استفراغ زیاد ـ سر درد ـ طپش شدید و بعد ضعیف شدن و غیرمنظم کارکردن قلب که وهله آخر آن مرگ است.
بنابراین بمحض مشاهده این حالات فورأ به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه
نمایند وتا رسیدن به پزشک سعی درشستشوی معده با روش های معمول بشود و با
خوراندن داروهای
مقئی مانند (اپیکا ) ـ محلول اتر ـ آمونیاک ـ قهوة تند و گرم ـ انداختن ضماد خردل روی ساقهای پا ـ پاشویه اقدام شود .تکثیر :


برای تکثیر این گیاه به روش کاشتن بذر آن همانگونه که در بالا اشاره شد اقدام میگردد .


منبع:forum.pacyrus.com