وای حدا چه سگای نازی یکی از اینا مال من بود چی میشد اخه