دیده بان حقوق حیوانات: کمتر دیده شده که یک گله شیرگرسنه در حال خوردن شکارشان باشند و جانداری ( به استثنا فیل) جرات نزدیک شدن به آنها را داشته باشد چه برسد که شکارشان را سرقت کند.
فیلم را اینجا ببینید.
جایه تعجب داره واقعا!!!!