بدیهی است که شما زمانی که به سفر می روید مجبور می شوید چینچیلا یتان را بدون مراقب تنها بگذارید . بهتر است که شما یک نفر به خانه شما بیاید و انها را چک کند و ظرف اب و غذایشان را پر کند .
ولی برای سفر ها کوتاه شما میتوانید بدون پرستار چینچیلایتان را در خانه بگذارید . وقتی که شما برای مدتی کوتاهی به سفر می روید ظرف غذای چینچیلایتان را با پلت پر کنید . اگر ظرف غذایی که دارید زیاد بزرگ نیست ، قبل از رفتن ظرف غذای دیگری در قفس قرار دهید .
همچنین ، مقداری یونجه اضافه نیز در قفس قرار دهید . به اندازه ای یونجه در قفس بگذارید که تا زمانی که در سفر هستید تمام نشود و حتی مقداری بیشتر نیز بگذارید که در صورت تغییر برنامه سفرتان از ان استفاده کند . شما نیاز دارید تا مخلوط دانه قوی به او بدهید . انها تمام این را به یکباره می خورند پس بیشتر از 2برابر اندازه معمول به انها ندهید .
ظرف اب را تا جایی که به نظرتان در نبودتان کافی است پر کنید . چینچیلاها زیاد اب مصرف نمیکنند پس بیشتر ظرف های اب می تواند برای یک سفر کوتاه مناسب باشند .
اگر چینچیلایتان را در اتاقی کوچک نگه می دارید ، در زمان نبودتان در قفس را باز بگذارید . این کار باعث چرخش هوای مناسب می شود . استثنای این مورد زمانی است که شما در اب و هوای گرم زندگی می کنید و نیاز به هوای خنک از طریق یک خنک کننده را دارید .