عتقدات مردم نسبت به خرس ها :
هزاران سال است که مردم سراسر جهان به اسمان نگاه میکنند و چیزی رو که در اسمان میرقصد دب اکبر (خرس بزرگ) مینامند.
متاسفانه خرس قهوه ای برای سازمان هایی شکار میشود که معتقدند باید قدرت های شفا بخش را نگه داشت!!!!
بعضی معتقدند که خرس قدرت هایه خاصی داشته که میتواند بین اسمان و زمین حرکت کند در گذشته بیش تر مردم امریکایه شمالی رابطه ی نزدیکی با خرس داشتند ، به نظر انها
روحه خرس قدرت حمایت کردن و قدرت اوردن چهار فصل سال را دارد.
هر پاییز مردم خرس هارا میدیدند که وارد غار میشدند و سپس به طور معجزه اسایی از مرگ نجات پیدا میکردند و با بهار و زندگی دوباره انها نیز بازمیگشتند!
از 8 گونه خرس جهان 3 گونه ی ان در امریکایه شمالی دیده شده است.
بعضی از اعتقادات واقعا به جهان ضرر میزنند قبل از انجام کاری فقط 10 ثانیه بهش فکر کنیم
گرداوری : pulad

منبع : مستند خرس ها
کپی پرداری با ذکر منبع مجاز است