پرنده ای قشنگیه
یاد مزغه هام و اردک هم اقتادم
که چند سالی داشتم شان خونه مادرزرگم ولی عمرشان اخر رسید دیگه نخریدم