اینا عمرا ببرن اقا نخواستیم ببرین همین شمال خودمون