دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش مهر هر ساله در بازه های زمانی مشخصی هزاران راس دام عشایر توسط دامپزشکی استان اردبیل در مقابل بیماری های مختلف دامی واکسینه می شود.

http://arw.ir/?p=35524