ولمون کن حال نداریم ... کی از ما مراقبت کرد که من از اینا مراقبت کنم .. من الان حال خودمم ندارم چه برسه به اینا ... همشون تو باغچن دارن حال میکنن ...
فقط منم که بیحالم ....
خراب شه دانشگاه ...
نابود شه عشق