بز کوهی " Pyrenean "
این گونه از بز کوه در مناطق کوهستانی کشورهای فرانسه و اسپانیا زندگی می کرده است و از قرن 14 میلادی به این سو به دلیل شکار بی رویه نسل آن در معرض تهدید انقراض قرار داشت. در میانه قرن نوزدهم میلادی این گونه بز کوهی از مناطق کوهستانی فرانسه ناپدید شد و در آغاز قرن بیستم تنها کم تر از 40 عدد از آنها در کشور اسپانیا وجود داشت. در سال 1981 میلادی تعدادی این گونه بین 6 تا 14 عدد تخمین زده می شد و در نهایت آخرین نمونه از این گونه در طبیعت در ژانویه سال 2000 میلادی در حالی که در زیر درختی جان داده بود یافت شد. نمونه متولد شده ژنتیکی این جانور نیز 7 دقیقه پس از تولد جان باخت.