دلفین رودخانه " Baiji "
کشور چین با داشتن اقتصادی رو به رشد هر روز بیش از روز قبل به سمت صنعتی شدن پیش می رود. در این میان فشار زیادی از این نظر به محیط زیست و طبیعت این کشور وارد می شود. رودخانه مذکور در سالهای اخیر شدیدا به منظور حمل و نقل ، ماهی گیری و سد سازی مورد استفاده قرار گرفته است و این مسئله فشار زیادی را بر روی دلفین های موجود در این رودخانه وارد کرد. در سالهای دهه 70 میلادی تنها چند صد عدد از این گونه در این رودخانه وجود داشت و در سال 1997 این تعداد به 13 عدد رسید. نهایتا و پس از یافت نشدن حتی یک عدد از این گونه از دلفین در سال 2006 میلادی این گونه منقرض شده اعلام شد.