منم میگم بیسی

دنی یکم سن و سال داره نه .....مرد باید جوووون باشه