چقد هیجان انگیزه
منم از این پیشی بزرگا می خوام خوووووو