دیده بان حقوق حیوانات: صحنه های شکار یک ویلده بیست توسط یک شیر ماده باهوش را از اینجا ببینید. عقب نشینی تاکتیکی شیر، ویلده بیست ناشی را به اشتباه می اندازد و جانش را بر سر این اشتباه به طبیعت تقدیم می کند…