زیباست من فکر کن برم اونجا دیگه بیرون نیام بمونم زیییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییاد