خیلی نازه.خیلی دوست دارم از اینا داشته باشم ولی پولش نیست.اگه واگذاری بهم برسه واقعا به نحو احسنت ازش نگه داری میکنم.اگر دوست داشته باشین من می خوامش