تصاویر مفهومی او تشریح جالبی از زندگی خودش می باشد. تکنیک پرزحمت و استادانه و رنگ های غنی آثارش هنری ترکیبی است که از ترکیب نقاشی وعکس ساخته می شود....


Teun Hocks هنرمندی متولد هلند می باشد. تصاویر مفهومی او تشریح جالبی از زندگی خودش می باشد. تکنیک پرزحمت و استادانه و رنگ های غنی آثارش هنری ترکیبی است که از ترکیب نقاشی و عکس ساخته می شود. این تصاویر که در نگاه اول نقاشی صرف به نظر می آیند دراصل عکس هایی هستند که رویشان نقاشی کشیده است.
در آثار Teun Hocks او یک پیراهن سفید پوشیده و کراوات بسته است و تصاویرش ظاهرا با نگاهی طعنه آمیز و عجیب و اما تند و تیز درک می شوند.
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ