نام علمی : acanthodactylus blanfordi
نام انگلیسی:blanford's fringe toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار بلانفورد
4 فلس دور هر انگشت،اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛ 12 تا 16 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی که این فلس ها در ردیف های طولی مستقیم مرتب شده اند؛ فلس های پشتی کناری هم اندازه با فلس های ناحیه میانی پشت ؛ الگوی رنگ امیزی ناحیه پشت خطی است ؛ 4 فلس بالای چشمی ؛ فلس های زیر چشمی از لب جدا شده اند؛ 34 تا 46 فلس پشتی در عرض ناحیه میانی پشت ؛ 27 تا 38 فلس گلویی در ردیف مستقیم میانی؛ 10 تا 16 ردیف عرضی فلس پشتی ما بین اندام های حرکتی عقبی ؛
رنگ آمیزی
رنگ زمینه پشت نخودی تا قهوه ای طلایی همره با 6 یا7 خط طولی پشتی و یک خط پهلویی کرم در هرطرف ،که گاهی این خط ها بریده بریده و به ردیف هایی از نقاط سفید متمایل شده اند؛ همچنین دارای ردیف های طولی منفرد از نقاط سیاه مخصوصاٌ در جوانها ؛برخی بالغ های بزرگ تقریباٌ قهوه ای یکدست .اندامهای حرکتی عقبی که با نقاط روشن که با حلقه تیره ای احاطه شده اند؛ناحیه شکمی یکدست کرم رنگ تا سفید مایل به خاکستری .
زیستگاه :نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک ، در دشت های شنی یا ماسه ای گاهی با تل های شنی ،زمین های رسی و ریگزار با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای یا درختچه ای .
عادات و رفتار :فعالیت در روز بسیار گرم ، عصر ها بیشتر دیده می شوند؛ حفارند؛ ازحشرات نظیر موریانه ها ،مورچه ها ،زنبور ها ،قاب بال ها ،لاروها . ملخها و غیره تغذیه می کنند ؛ طبق گزارش های موجود اکثراٌ جفتگیری در بهار ،تخمگذاری در تابستان است و نوزادها در اوایل و یا اواسط پاییز ار تخم بیرون می آیند ؛احتمالاً یکبار در سال تخمگذاری می کنند .
پراکندگی جهانی :ایران، افغانستان ؛ پاکستان ، عمان.
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 75 میلیمتر دم 131 میلیمتر.
ملاحظات : به عقیده (1999)Anderson گزارش بین قم و تهران توسط (1895) Werner اشتباه می باشد . حداکثر ارتفاعی که این گونه در فلات ایران یافت شده در ارتفاع 1400 متری بوده است . محل نمونه تیپیک از ایران ، بن واقع در استان کرمان می باشد.


نام علمی : acanthodactylus boskianus
نام انگلیسی: bose's fringe toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار بسک

مشخصات: 3 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 2 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛10 فلس شکمی در طویل ترین ردیف عرضی ، این فلس ها در ردیف های طولی مستقیم مرتب شده اند، 4 فلس بالای چشمی پلکها بسایر جزئی شانه ای ؛ چهارمین انگشت بشدت ریشه دار؛ فلس های پشتی بزرگ ، تیغه ای و نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند .
رنگ آمیزی : پشت بدن در نرها خاکستری حنایی ، در ماده ها قهوه ای روشن و در جوانها سیاه مایل به قهوه ای تیره ، جوانها دارای 6 نوار روشن مشخص ، که نوار میانی پشتی بر روی گردن مایل به سفید و به سمت عقب گردن ناپدید می شود .؛ در بالغ ها پشت دارای 7 نوار باریک روشن ، این نوارها در نر ور ماده دارای فرم های مشخصی هستند . نرها در قاعده دم با دو نوار پهلویی روشن ، و در بقیه دم در قسمت پشتی یکدست خاکستری ؛ سطح رویی اندامهای حرکتی قهوه ای مایل به خاکستری با تعداد زیادی نقاط روشن ؛ سطح شکمی دم در ماده ها در قسمت قاعده ای مایل به سفید و در بقیه دم صورتی یا قرمز روشن .
زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی ، تپه های شنی در کوهپایه ها ، همرا با پوشش گیاهی بوته ای و درختچه ای پراکنده .
عادات ورفتار:فعالیت در روز ؛ در پای درختچه ها یا بوته ها نقب می زنند ؛ از حشرات و عنکبوت ها تغذیه می کنند .
پراکندگی جهانی : مصر به سمت جنوب تا اتیویی و به سمت غرب تا مراکش ، از صحرا تا نیجریه ، امارات ، عربستان ، عمان , ایران تا سوریه ، ترکیه ، ******* .
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 66 میلیمتر دم 134 میلیمتر .
ملاحظات : این گونه از ایران برای اولین بار توسط رستگار پویانی (1999) از 2 کیلومتری غرب هرسین در استان کرمانشاه گزارش شده است . محل نمونه تیپیک از مصر می باشد .


نام علمی : acanthodactylus schmidti
نام انگلیسی: schmidt's fringe toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار اشمیت

مشخصات : 4 فلس دور هر انگشت؛ اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است؛ 13 تا 18 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، این فلس ها درناحیه میانی هم ردیف مخرج در ردیف طولی مستقیم مرتب شده اند . دیگر فسلها مورب هستند . 10 تا 16 فلس پشتی درردیف عرضی ما بین اندامهای حرکتی عقبی ؛ الگوی رنگ آمیزی پشت شبکه ای ؛ فلس های پشتی کناری دو برابر اندازه فلس های ناحیه میانی پشت 38 تا 54 فلس پشتی در ردیف عرضی میانی پشت ، 3 فلس بزرگ بالای چشمی ؛ فلس های زیر چشمی در تماس با لب نیستند ؛ فلس های گوش تیغه ای.
رنگ آمیزی :پشت با طرح شبکه ای خرمایی یا قهوه ای روشن که با نواحی روشن احاطه شده اند و نقاطی در ردیف های طولی که کم و بیش بطور منظم مرتب شده اند تشکیل می دهند. اندام های حرکتی و دم نیز با همین طرح ؛ بالغ های مسن تقریباٌ خرمایی یکدست در پشت و فقط در قسمت انتهایی طرح محفوظ است . جوانها و بالغ ها شبیه به هم ؛فاقد نوار های طولی مشخص ؛ ناحیه شکمی کمرنگ تا سفید مایل به خاکستری .
زیستگاه : نواحی بیابان و ساحلی خشک ، در دشت های ماسه ای با تل های شنی و ماسه بادیها ،با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای .
عادات و رفتار : روزها فعالند ، درون حفره هایی که خود در زیر بوته ها حفر می کنند . مخفی میشوند . از حشراتی مانند مورچه ها، موریانه ها ، قاب بالان و غیره و نیز عنکبوتیان تغذیه می کنند . همچون دیگر گونه های این جنس ریشه های انگشتی برای حرکت سریع و آسان روی ماسه ها کارآیی زیادی دارند ، احتمالاٌ در اوایل پاییز تخمگذاری می کنند .
پراکندگی جهان : عریستان ، اردن ، عراق ، ایران، امارات، کویت، عمان .
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 85 میلیمتر دم 146 میلیمتر.
ملاحظات : محل نمونه تیپیک از عربستان سعودی ،ظهران میباشد.


نام علمی : acanthodactylus nilsoni
نام انگلیسی: nilson's spiny toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت خاردار نیلسون

مشخصات : 3 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 2 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛ 8 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، دارای 26 فلس در طویلترین ردیف طولی شکمی ، 4 سپر بالای چشمی؛ فلس های زیر چشمی در تماس با لب نیستند؛ پلکها بسیار جزئی شانه ای ؛ دارای 23 تا 24 تیغه زیر چهارمین انگشت این انگشت در پهلوها نسبتاٌ دندانه دار.
رنگ آمیزی : سطح رویی سر قهوه ای زیتونی؛ ناحیه گوش وسطح رویی پاهای جلویی قهوه ای روشن؛ سطح روی یپاهای عقبی با تعدادی نقاط بزرگ مایل به سفید که توسط حلقه قهوه ای تیره احاطه شده اند؛ ناحیه پشت قهوه ای مایل به خاکستری با 6 تا 8 نوار طولی تیره منقطع ، نوارهای جانبی پشتی تا اندازه طرح شبکه ای را تشکیل می دهند؛ناحیه میانی پشتی بدون نوار تیره ؛ سطح رویی دم خاکستری مایل به قهوه ای روشن ؛ سطح شکمی بدن مایل به سفید .
زیستگاه :نواحی نیمه بیابانی ، در زمین های پست دامنه ای و کوهپایه ای با تپه های سنگلاخی رسوبی ، با گیاهان پراکنده بوته ای ، علفی یا درختچه ای .
عادات و رفتار :فعالیت در روز ؛ در زیر سنگها مخفی می شوند. از حشرات و عنکبوتیان مختلف تغذیه می کنند .
پراکندگی جهانی : ایران
اندازه :نوک پوزه تا مخرج 74 میلیمتر دم 143 میلیمتر
ملاحظات : این گونه تاکنون فقط از محل نمونه تیپیک آن از ایران ، 5 کیلومتری جنوب قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه ، توسط رستگار پویانی ( 1998) گزارش شده است .


نام علمی : acanthodactylus micropholis
نام انگلیسی: persian fringe toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار ایرانی

مشخصات : 3 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 2 فلس از طرف کناری قابل دیدن است . 10 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی که این فلس ها در ردیف های طولی مستقیم مرتب شده اند ؛ فلس های گوش کوچک و صاف ؛ فلس های پشتی بطور ضعیف تیغه ای ؛ 48 یا بیشتر فلس اطراف ناحیه میانی بدن ؛ 2 فلس بالای چشمی؛ یکی از فلس های زیر چشمی با لب تماس دارد .
رنگ امیزی : سطح رویی قهوه ای روشن ( در الکل خاکستری )، معمولاٌ با 7 خط طولی سفید یا کرم گاهی زرد روشن ، یا با نقاط روشن در خطهای تیره پشتی جانبی ، فضای ما بین خط های روشن اغلب مایل به سیاه ، با یک ردیف از نقاط گرد و کوچک و سفید؛ خط میانی پشتی گردن بر روی زمینه قهوه ای روشن ؛ ناحیه شکمی سفید یا کرم ؛ دم گاهی زرد روشن است .
زیستگاه : نواحی بیابان ، نیمه بیابانی و یا ساحلی خشک ، حاشیه دامنه ها ،دره ها ، در زمین های رسوبی ماسه ای ، ریگزارها امتداد سواحل ، با پوشش گیاهی پراکنده شامل بوته های کوچک .
عادات و رفتار : فعالیت در روز ؛ در شکاف ها و حفره هایی که خود حفر می کند ، مخفی می شوند؛ از حشرات نظیر مورچه ها ، قاب بالان ، زنبورها و غیره تغذیه می کنند .
پراکندگی جهانی : ایران ، پاکستان .
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 63 میلیمتر دم 125 میلیمتر
ملاحظات :محل نمونه تیپیک از ایران ، زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد .


نام علمی : acanthodactylus grandis
نام انگلیسی: giant fringe toed lizard
نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار بزرگ

مشخصات : 4 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است . 14 تا 16 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، این فلس ها ردیف های طولی مستقیم را تشکیل نمی دهند . 18 تا 22 ردیف عرضی فلس پشتی ما بین اندام های حرکتی عقبی ؛ 4 فلس بالای چشمی؛ فلس های زیر چشم از هم جدا شده اند .
رنگ آمیزی : سطح رویی بدن خرمایی یا قهوه ای روشن ( در الکل معملاٌ خاکستری) با 4 خط طولی از نفاط سیاه کوچک مشخص همراه با یک طرح از نقاط سفید کرم ( خاکستری مایل به آبی در الکل ) این نقاط باریکتر ازفضای بین نقاط و خطوط هستند ؛ نقاط تیره پشتگاهی با هم یکی شده و شبکه های عرضی یا طولی را تشکیل می دهند؛ پهلوها که با آثار تیره نسبتاً منظم مرتب شده اند ؛ شکم کرم تا سفید مایل به خاکستری .
زیستگاه : نواحی بیابان یا ساحلی خشک، در دشت های شنی یا ماسه ای دارای تل های شنی و پوشش گیاهی شامل درختچه ها و بوته ای خاردار ، که گاهی این نواحی تبدیل به زمینهای کشاورزی شده اند .
عادات و رفتار: فعالیت در روز؛ حفارند، همچنین درون حفره ها و در لابه لای ریشه ها مخفی می شوند ؛ از حشراتی نظیر مورچه ها، زنبورها ، قاب بالان و غیره تغذیه می کنند. پاییز و بهار فصل جفت گیری است و اغلب اسفند ماه یا فروردین ماه اوایل تابستان تخمگذاری می کنند .
پراکندگی جهانی :ایران ،عراق، سوریه،لبنان،اردن ،عربستان
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 74 میلیمتر دم 122 میلیمتر .
ملاحظات : این گونه به نظر می آید تاکسون خواهری گونه های A.schreiberi و A.boskianus باشد ( Arnold 1983) . محل نمونه تیپیک گونه A. grandis از سوریه ، شرق دمشق است .


نام علمی : eremias arguta
نام انگلیسی: arguta
نام فارسی: آرگوتا

مشخصات : فلس های زیر چشمی با دهان در تماس نیستند ؛ چهارمین انگشت بدون ریشه های مشخص ؛ صفحه های انگشتی ناخن دار بدون نواحی توسعه یافته و بر آمده ؛ 3 فلس بینی که از پایین با 2 یا 3 فلس قدامی لب بالا تماس دارند ، 2 فلس بالای چشمی بزرگ ، اولی معمولاٌ کوچکتر از دومی ،هم اندازه یا کوچکتر از ان از دومی فلس جاوی چشمی؛فلس بینی پیشانی منفرد ؛ 2 ردیف منافذ رانی که توسط یک فضای حداقل نصف اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ پنجمین انگشت با 2 ردیف کامل فلس زیر انگشتی و یک ردیف ناقص کوچک فلس های جانبی .
رنگ آمیزی : ناحیه پشتی بدن خاکستری ؛ جوانها با لکه های چشمی سفید با حاشیه سیاه ، گاهی این لکه ها با هم ادغام شده و به نوار های عرضی متمایل می شوند . بندرت 6 یا 8 نوار طولی ،لکه چشمی در بالغ ها وجود دارد یا توسط طرح مرمری سیاه یا نوار های عرضی نامنظم جایگزین شده اند ؛ نقاط یا لکه های سیاه گاهی روی سر وجود دارند . ناحیه شکمی سفید .
زیستگاه : نواحی بیابانی یا معتدل خزری ، در زمین های ماسه ای یا سنگی جلگه ای دشت , دامنه ای با پوشش گیاهی بیشتر از نوع علفی ، همچنین در خرابه ها و نواحی کشاورزی.
عادات ورفتار : روز فعالند ؛ در حفره هایی که خود نقب می زنند یا حفره جوندگان، در نیم متری زیر سطح زمین ، زیر سنگها یا زیر گیاهان مخفی می شود . از بند پایان مختلف و شکم پایانی نظیر لیسه ها و حلزون ها تغذیه می کنند. بر حسب شرایط آب و هوایی فصل زمستان خوابی از شهریور ماه تا آذر ماه شروع شده و اسفند تا اردیبهشت ماه پایان می یابد .جفت گیری نیز بعد از اندکی خواب زمستانی است 3 تا 11 تخم می گذارند که پس از حدود 2 ماه تخم ها باز می شوند .
پراکندگی جهانی : رومانی تا روسیه، ترکیه ، گرجستان تا ایران ، ترکمنستان تا قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان تا مغولستان .
اندازه: نوک پوزه تا مخرج 100 میلیمتر دم 144 میلیمتر .
ملاحظات : محل نمونه تیپیک از قزاقستان ناحیه ای درامتداد کرانه شمالی دریای خزر ،بین رودخانه های اورال وامبا می باشد .نام علمی : eremias andersoni
نام انگلیسی: anderson's racerunner
نام فارسی: لاسرتای اندرسون

مشخصات : فلس های زیر چشمی درتماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ، دو ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ردیف از هم جدا شده اند . معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است . فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف کاملی از فلس های دانه ای از هم جدا نشده اند ، چهارمین انگشت فاقد ردیف کاملی از فلس های جانبی بطور مشخص نوک دار، 3 فلس اطراف بند ما قبل آخری انگشت ؛ سورخ بینی در میان 3 فلس بینی قرار گرفته و با فاصله ی زیاد از فلس های لب بالا جدا شده اند ، فلس های شکمی در 13 تا 14 ردیف طولی مورب ؛ فلس های روی دم بطور ضعیف تیغه دار ؛ چهارمین انگشت بدون فلس های پیش امده و پهن .
رنگ آمیزی :پشت خاکستری حنایی با 9 نوار طولی قهوه ای که پهن تراز فضای بین هم هستند. نوار های میانی بریده بریده متمایل به لکه های مجزا ، یا کم و بیش موجدار، گاهی نوار ها تا دم ادامه دارند . یک نوار از چشم شروع و در طول پهلوها تا نیمه قدامی دم امتداد می یابد. سطح رویی اندام های حرکتی با لکه های بیضی یا مدور روشن روی زمینه قهوه ای تیره؛ ناحیه شکمی سفید.
زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، ماسه بادیهای نیمه تثبیت یافته در بیابان های سنگی ، بین تل های ماسه ای با پوشش گیاهی بوته ای یا علفی اندک و پراکنده .
عادات و رفتار: روز ها بویژه هنگام ظهر فعالند . اغلب می توان انها را در لابلای بوته ها دید. می توانند بسرعت از بوته ها بالا بروند. در حفره هایی که زیر بوته ها درست می کنند مخفی می شوند. از حشراتی نظیر قاب بالان و غیره تغذیه می کنند .
پراکندگی جهانی : ایران
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 40 میلیمتری دم 90 میلیمتر .
ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ایران 40 تا 45 کیلومتری شرق دریاچه نمک ، دشت کویر واقع در استان سمنان می باشد . این گونه تنها از محل نمونه تیپیک ان گزارش شده است.نام علمی : eremias grammica
نام انگلیسی: reticulate racerunner
نام فارسی: لاسرتای مشبک

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛چهارمین انگشت با ریشه های مشخص در هر دو طرف کناره ای میانی که ردیف کاملی از فلس های کناری نوک تیز را تشکیل می دهند و ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ؛ صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشت ها با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و بر آمده. فلس های پهلویی بطور مشخص بزرگتر از فلس های پشتی ؛ ردیف پلاک های پهن در سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر پهنای پلاک های مجاور نیستند ؛فلس های بینی از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف ؛ 20 تا 22 فلس زیر چهارمین انگشت .
رنگ آمیزی :شبکه ظریفی از قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز روی ناحیه پشت و اندام های حرکتی که توسط نقاط کرم یا خرمایی احاطه شده است ؛ ناحیه فوقانی سر قهوه ای روشن با نقاط کوچک قهوه ای تیره پراکنده ؛ ناحیه شکمی سفید کرم رنگ .
زیستگاه :نواحی بیابانی خشک ؛ در دشت های ماسه ای سست با تپه های شنی تثبیت شده ، همراه با بوته های اندک و پراکنده ،و نیز گیاهان علفی .
عادات و رفتار: روز فعالند ؛ در حفره های ماسه ای مخفی می شوند از حشرات و عنکبوتیان تغذیه می کنند ؛ ماده ها 2 تا 6 تخم می گذارند .
پراکندگی جهانی : ایران تا قزاقستان ، تاجیکستان ، چین .
اندازه : نوک پوزه تا مخرج 100 میلیمتر دم 167 میلیمتر
ملاحظات : در نمون های ایرانی تفاوت اندازه بین فسلهای پهلویی و فسل های میانی پشتی ، نسبت به نمونه ای افغانی کمتر است (Anderson1999) . محل نمونه های ایرانی تیپیک از ترکمنستان ،قره قوم می باشد.نام علمی : eremias lineolata
نام انگلیسی: striped racerunner
نام فارسی: لاسرتای راه راه


مشخصات :فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت یک ردیف کامل به اندازه انگشت ریشه های مشخص را تشکیل می دهند . ردیف منافذ رانی تا زانوها می رسند . چهارمین انگشت با یکی از فلس های زیر انگشتی . 3 فلس اطراف انگشت چهارم ؛ فلسهای روی دم بشدت تیغه ای و نوک تیز ؛ فلس های پهن سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر اندازه فلس های مجاور .
رنگ امیزی :ناحیه پشت کرم حنایی با 7 یا 8 نوار قهوه ای ؛نوارهای جانبی پشتی بیرونی پهن ترند. سر یکدست قهوه ای روشن یا با نقاط کوچک تیره ؛ اندامهای حرکتی با لکه های گرد یا بیضی روشن روی زمینه قهوه ای تیره ؛ کناره ها و زیر کناره ی دم زرد. ناحیه شکمی سفید . بالغ ها و جوانها با آثار مشابه هم .
زیستگاه : نواحی بیابانی و نیمه بیابانی ؛در زمین های شنی و ماسه ای ؛ ماسه ای رسوبی و خاک های رسی با گیاهان بوته ای پراکنده و اندک .
عادات ورفتار : هنگام روز فعالند . حفاری می کنند یا در حفره های دیگر خزندگان یا جوندگان مخفی می شوند . از بند پایان مختلف تغذیه می کنند . 3 تا 6 تخم درون ماسه ها یا سوراخ هایی که حفر کرده اند می گذارند و 2 تا 3 ماه بعد نوزادها از تخم خارج می شوند.
پراکندگی جهان : ایران تا قزاقستان ، افغانستان ، تاجیکستان
اندازه : نوک تا مخرج 55 میلیمتر دم 116 میایمتر .
ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ایران ، بین فیض آباد و نیوسی واقع در استان خراسان می باشد.

منبع:سایت تالارنیک صالحی / سایت خزندگان