به قول تتلو" ووووووووووووووووووی چقدر تو هلویییییییییییییییییی"