به دليل انحراف از موضوع تاپيك بسته مي شود

لطفا از تيتر هاي واضح و مناسب در هنگام ايجاد تاپيك استفاده كنيد

ممنزن