عقاب ماهی گیر در همه جای زمین به جز قطب جنوب زندگی می کند. طول بدنش بین 50 تا 75 سانتی‎متر و فاصله بین دو سر بالش به 2 متر می‎رسد. این پرنده شکاری برای صید ماهی تکامل یافته و ماهی‎های تا 2 کیلوگرم را نیز می‎تواند بلند کند.
http://www.khabaronline.ir/detail/236768/science/nature