قربون خدا برم با این عظمتش که میخواد به همه ما بگه کار نشد نداره واسش