آخی،من این قضیه رو خیییلی وقت پیش شنیدم ولی همون موقع هم باورم نشد...