سرو گوششون میجنبه این دو تا ... موازبشون باشیدا ...