چون برفی و بچه هاش همیشه رو تخت پیش ما می خوابیدن و عادت کردن این عادتو می تونی ازش بگیری. تورو خدا منو ازش بی خبر نزار