فکر کنم خداخدا میکردن یکی بمیره اینا یه عکسی هم ازخودشون بندازن!خب قبل مرگ میگرفتین دیگه!