گل خورشیدی :

نام علمی :
Clivia miniataنور : این گیاه به نورمتوسطی احتیاح دارد . بنابراین می توان آنها را در بالكن و راهروهای روشن و در اطاق ها در كنار پنجره جنوبی قرار داد. در تابستان می توان گلدان ها را به هوای آزاد و در محل سایه منقل كرد .
حرارت : این گیاه مخصوص گلخانه سرد است و حرارت مناسب برای آن در حدود 25-20 درجه سانتیگراد است .
http://shabnamak.*********.com/post/712


آبیاری : در تابستان گیاه به آب زیادی احتیاج دارد و سپس باید دفعات آبیاری را به تدریج كم كرد . بطوری كه در پائیز تقریبا" صفر شود و از آذرماه باید مقدار آب را به تدریج زیاد كرد ، بهتر است برای آبیاری از آب مقطر (جوشیده شده ) استفاده گردد.
نوع خاك :بهترین خاك برای این گیاه مخلوطی از باغچه ، ماسه و خاك برگ یا خاك جنگلی می باشد .


طرز تكثیر :


ازدیاد گیاه توسط پاجوش انجام می گیرد و معمولا" در گیاهان چند ساله در اطراف پایه های مادری تعدادی پاجوش بوجود میاید كه می توان آنها را در اردیبهشت ماه از پایه های مادری جداكرده و در گلدان دیگری كاشت .


تكثیر از طریق بذر نیز امكان پذیر بوده ولی خیلی كار فنی و تخصصی بوده و در منزل تقریبا امكان پذیر نمیباشد .