گل گلسركردى :

نام علمی :
Cephalanthera kurdica
این جنس در ایران پنج گونه گیاه علفى چندساله دارد كه از این بین گلسر قفقازى بومى جنگل هاى خزر است.

گلسر كردى گیاهى است مجلل به ارتفاع 10 تا 70 سانتى متر با گل هاى صورتى روشن كه قسمت زیادى از ساقه مستقیم و انعطاف پذیر آن را اشغال مى كنند. تراكم گل ها متغیر است و برگ هاى ساقه كوچك اند. گلبرگ لابل به صورت مشخصى به دو قسمت لب بالا (صورتى كم رنگ) و لب پایین (مایل به سفید) تقسیم مى شود.

ساقه زیرزمینى به عمق زمین فرو مى رود و داراى ریشه هاى نسبتاً گوشتى است. در خرداد به گل مى نشیند و در نواحى كم ارتفاع تر از اوایل فروردین تا اردیبهشت گل مى دهد. در بوته زارهاى جنگل هاى بلوط غرب ایران در بسترى آهكى و مطبق تا ارتفاع 2100 مترى پیدا مى شود.


http://shabnamak.*********.com/post/745