گل آهار :

نام علمی : Zinnia elegans
بذر آنرا در اردیبهشت ماه در خزانه می‌كارند و در تیر ماه آنرا نشا كار می‌كنند. این گل از گیاهانی است كه بذر آن مستقیماً در محل اصلی یعنی حاشیه‌های گل‌كاری كاشته می‌شود. رشد آن بسیار زیاد است.

ارتفاع آن بیش از گلهای دیگر است و در حاشیه‌‌های گل‌كاری باید در جای مناسب كاشته شود.

گل آن بسیار زیباست و در باغهای قدیمی بسیار از آن استفاده می‌شده است.


http://shabnamak.*********.com/post/986