http://shabnamak.ir
گل پارناسیا :

گلی ارزش دهنده به کناره برکه و همچنین در مجموعه گیاهی باتلاقی کوهستانی در باغ های صخره ای و در کنار ابشار ها و آبراها

گل های نعلبکی مانند با گل برگ های سفید و رگبرگ هائی که به طرز فوق العاده ارایش یافته اند.

این گل ها در بهار ظاهر می شوند و منظره ی زیبائی به برکه می دهند.
برگ ها قلبی شکل و سبز رنگ.ازدیاد با بذر است.