http://shabnamak.ir
کاکتوس اپی فیلوم :Epiphyllum : نام علمی
خانواده cactaceae : با رنگهای متنوع سفید، قرمز ، زرد و صورتی و اصل آن از آمریکای جنوبی است که در زادگاه اصلی خود بصورت اپی فیت ( برای ادامه زندگی برروی گیاهان دیگر و تنه درختان زندگی می کند ) ساقه های آن بصورت قطعاتی پهن و شبیه به برگ است . این گیاه روشنائی پسندیعنی برای ادامه زندگی محتاج نورزیاد منهای اشعه مستقیم میباشد . ترجیح میدهد بجای گلدان سفالی از گلدانهای چوبی یا تنه درختان استفاده نماید . گلها اوایل اردیبهشت ظاهر شده و تا اوایل تابستان ادامه دارد .
این گیاه نسبتا" مقاوم بوده و در زمستان تا پنج درجه بالای صفر را میتواند تحمل کند

نگهداری و مواظبت
بهتر است آنرادر معرض آفتاب مستقیم قرار ندهید ولی نور زیاد باعث دوام آن است و بهترین خاک برای این گیاه مخلوطی از خاک باغچه ، پیت و شن است و در زمستان پنجره های جنوبی ساختمان را ترجیح میدهند . احتیاج به آبیاری مرتب و کم دارد که بتریج پس از فصل گلدهی باید کم کم قطع شود . رطوبت زیاد باعث پوسیدگی ساقه می شود . در زمان گلدهی احتیاج به کود پتاسه دارد .


طرز تکثیر :
تکثیر بدو صورت انجام میگیرد
۱- تکثیر بوسیله بذر
۲- تکثیر بوسیله قلمه: قلمه ها را باید از نوک شاخه های جدید در اواخر بهار و اوایل تابستان گرفته و پس از بریدن در محلی سایه آفتاب قرار داده تا ته ساقه خشک شود . پس از خشک شدن انتهای قلمه را تا عمق ۲ تا ۳ سانتیمتر در شن فرو می کنیم و ارتفاع قلمه باید حداقل ۵ تا ۶ سانتیمتر و بطور معمول سه تا چهار بند باشد .