این پرنده ی عجیب زلاندنو، نام خود را از صدایی که توسط نوع نر آن تولید می شود، گرفته است. این پرنده ی قهوه ای به کوچکی یک جوجه است و به دلیل کوچکی بال هایش، قادر به پرواز نیست؛ اما به کمک پاهای قوی و کوتاه خود به سرعت می دود. پرهای کیوی بسیار شبیه به موی انسان است.
کیوی، پرنده ای خجالتی است که درون جنگل زندگی می کند. این پرنده، هنگام روز در سوراخ ها، استراحت می کند و با رسیدن شب، به شکار کرم و نوزاد حشره ها می پردازد. قدرت بینایی کیوی ها، بسیار ضعیف است و آن ها به کمک سوراخ های بینی که در نوک منقارهای بلند و باریک خود دارند و نیز با استفاده از حس بویایی، غذای خود را به دست می آورند. کیوی ماده، تخم های بسیار بزرگی می گذارد، اما این نوع نر است که تا هنگام به دنیا آمدن جوجه ها از تخم، روی آن ها می نشیند.


http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري