خدارا شكر كه گياه خوار هستم

ترجمه شعر Thank God I'm a Vegan
By Claudia Emerson

خدارا شكر ميكنم كه من يك گياهخوار هستم
براي اينكه روح و چشم مرا باز كرد
براي اطلاع از ظلم و ستم به حيوانات
براي آگاهي از هر تكه غير گياهي كه جويده ميشود
اين خشونت روحتان را تيره ميسازد
من حيوانات را از ميز شام خود دور كرده ام
هيچ جسدي در جسم من نيست
من در اين زندگي براي زندگي ارزش قايلم
معده من هميشه پر از غذاهاي مغزي است
روح من پر از شادي
ذهن من پر از حكمت
و قلب من پر از عشق به زندگي
خدا را شكر كه من گياهخوار هستم
كه يك روز ديگر براي به اشتراك گذاشتن حقيقت دارم
براي ايستادن ،صحبت كردن و فرياد زدن
درباره حيوانات و سياره مان
ميدانم كه هر روز از زندگيم يك حيوان را نجات ميدهم
كم كم،يكي يكي

این مطلب توسط خانم شیما در ورژن قبلی میهن پت نوشته شده بود و توسط اینجانب به میهن پت جدید منقل می شود