کمتر می توان پرنده ای یافت که به زیبایی مرغان نوروزی، بر فراز دریاها شنا کند. آن ها دارای پاهای پرده دار هستند و به خوبی شنا می کنند؛ اما بیش تر آن ها چندان دور از ساحل پرواز نمی کنند. آنها ماهی گیر هستند، ولی از ته مانده ی غذاهای کنار ساحل نیز تغذیه می کنند.
مرغ های نوروزی در دسته های بزرگ، با سر و صدای زیاد پرواز می کنند و در روی زمین برای خود لانه می سازند. بیش تر آن ها در جزیره ها زندگی می کنند تا تخم های خود را از حمله ی روباه ها و موش های صحرایی در امان نگه دارند.


http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري