شیرها، حیواناتی بزرگ و درنده از خانواده ی گربه های وحشی هستند. وزن شیر نر به حدود 180 کیلوگرم و طول آن از بینی تا انتهای دُم، به 7/2 متر می رسد. شیرهای ماده از شیرهای نر، کمی سبک تر هستند.
شیرها، معمولاً به صورت گروهی که شامل یک نر، چند ماده و فرزندان آن هاست، زندگی می کنند. شیرها تنها حیوانات بزرگ خانواده ی گربه ها هستند که به صورت دسته جمعی شکار می کنند. شکار آن ها را معمولاً بز کوهی و گورخر، تشکیل می دهد که بیشتر توسط شیرهای ماده انجام می شود.
شیرها، قبلاً در آفریقا، هندوستان و جنوب اروپا زندگی می کردند، اما امروزه تنها در جنوب و شرق آفریقا و نیز قسمت های کوچکی از هندوستان یافت می شوند. در حال حاضر، بسیاری از شیرها در محیط های طبیعی حفاظت شده، نگهداری می شوند. آن ها غیر از هنگام شکار، بقیه ی وقت خود را به استراحت و تجدید قوا می پردازند.


http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري