کانگوروها، کیسه دارانی هستند که در گینه ی نو و استرالیا زندگی می کنند. آن ها در بوته زارها زندگی کرده و از گیاهان مختلف تغذیه می کنند. کانگوروها به صورت دسته جمعی و با استفاده از پاهای عقبی و بلند و قوی خود، به جست و خیز مشغول هستند. دُم بلند آن ها در حفظ تعادلشان بسیار مؤثر است.
کانگوروها، دارای بیش از 50 نوع مختلف هستند. بزرگ ترین نوع آن ها، کاگوروهای قرمز و خاکستری هستند. وزن کانگوروی قرمز، بیش از وزن انسان است. کانگوروی خاکستری، هنگام خطر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت می دود. نوع کوچکتر کانگورو، گردن قرمز نام دارد. کانگوروی صحرا، کوچک ترین نوع این حیوان ها بوده و به اندازه ی یک خرگوش معمولی است. کاگوروهای درختی، در گینه ی نو زندگی می کنند.
به نظر می رسد که کانگوروهای استرالیا، حیوانات زیان آوری هستند و گیاهان را از بین می برند، همه ساله، برای جلوگیری از رشد بی رویه ی آن ها تعدادی از کانگوروها را شکار می کنند.

http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري