خارپشت نیز مانند جوجه تیغی، برای حفاظت خود، تیغ های محکمی در اطراف بدن خود دارد و هنگام خطر، خود را به شکل گلوله ای از تیغ در می آورد. خارپشت ها در بوته زارها و درون سوراخ ها به دنبال شکار مار، کرم، حشره ها و حلزون پرسه می زنند. آن ها اغلب به درون باغ ها رفته و از شیری که احتمالاً برایشان گذاشته شده، مصرف می کنند. خارپشت ها در فصل زمستان به خواب زمستانی فرو می روند. آن ها برای تحمل گرسنگی در دوران خواب زمستانی، باید خود را کاملاً سیر و چاق کنند. شما می توانید با قرار دادن مقداری غذای سگ و گربه در فصل پائیز به آن ها کمک کنید. قبل از آتش زدن هر سوراخی، از عدم وجود خارپشت ها در درون آن اطمینان حاصل کنید؛ چون آن ها در چنین جاهایی استراحت می کنند.

نويسنده زهرا مديري...........................حیات وحش