هیچ گربه ی وحشی آمریکایی، به سنگینی و احتمالاً خطرناکی جاگوار نیست. طول یک جاگوار از نوک بینی تا دُم، برابر قد انسان و وزن آن، حدود دو برابر وزن انسان است. رنگ جاگوار، زرد با خال های سیاه است. پلنگ و بعضی از گربه های وحشی هم دارای خال هایی هستند، اما خال های جاگوار، گرد است. جاگوار، در جنگل های گرم و مرطوب آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کند. آن ها از روی شاخه های درختان روی خوک، آهو و بعضی دیگر از حیوانات می پرند . آن ها را از هم می درند. جاگوارها از سوسمار، ماهی و لاک پشت نیز تغذیه می کنند.
جاگوار بسیار شبیه پلنگ و گربه ی وحشی آسیا و آفریقاست، اما وزنش سنگین تر است
http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري