http://pitapata.com
سایتی معتبر که در فرومهای مطرح سگها و سایر حیوانات توسط کاربران مورد استفاده قرار میگیرد مانند http://shihtzuchattertwo.sunlitesplace.com/forums و ...
فواید زیادی از قبیل شمارنده ویادآور سن واتفاقهای مهم در مورد پتهای شما و.....
امیدوارم برایتان مفید باشد
آرش حامی