[IMG]http://www.***hland-science-museum.org/exhib_infectious/images/mosquito.jpg[/IMG] پشه ها، حشره هایی بسیار کوچک هستند. آن ها دارای بدنی باریک و لوله مانند، 3 جفت پای بلند و 2 بال کوچک هستند. در جهان، تقریباً 1400 نوع پشه وجود دارد.
پشه ها هنگام شب که انسان به خواب نیاز دارد، بسیار آزاردهنده هستند و نیششان آرامش فرد در حال خواب را بر هم می زند. برخی از مردم جهت مبارزه با پشه ها روش های خاصی به کار می برند. برخی از این روش ها عبارتند از: رعایت نظافت و بهداشت؛ استفاده از حشره کش های شیمیایی استاندارد؛ بهره گیری از پشه بند؛ به کار بردن توری، روی پنجره ها؛ استفاده از قرص های حشره کش؛ ایجاد دود و ...
پشه ها در تمامی نقاط جهان، از مناطق استوایی گرفته تا قطب شمال زندگی می کنند، اما برای تخم گذاری باید در نزدیکی آب باشند.
تنها پشه های ماده، نیش می زنند و خون را می مکند. دهان آن ها به صورت خرطوم مکنده است. نوع نر آن ها، از شیره ی گیاهان تغذیه می کند. هنگامی که پشه ی ماده نیش می زند، عضوی گزنده را به درون بدن قربانی فرو می کند تا به این وسیله، خون قربانی خود را بمکد. این عمل سبب خارش شدید در محل نیش می شود.
برخی از پشه ها ناقل بیماری های بسیار خطرناکی از جمله مالاریا و تب زرد هستند.
حیات وحش
نويسنده زهرا