این حیوانات اهلی و دست آموز مدت ها آموزش دیده اند تا در میادین گاوبازی بجای انسان و گاو نمایش دهند و تماشاچیان را مشغول خود کنند.