این یک روش غپروش ماهی حرفه ای هست باید به ماهی در وعده های غذای زیاد ولی به مقدار کم به انها داده شود تا هم غذا را کامل بخورند وهم باعث می شود اب تانگ خراب نشود باید توجه کنید که اگر قست دارید پروش ماهی حرفه ای دارید سنگ های اکواریم رو جمع کنید توام وسایل دکوری فقط باید بخاری پمپ هوا فیلتر ها باشند تا اب اکواریم خراب نشود لابد میپرسد چرا چون فضولات ماهی زیر سنگ ها گیر میکند باید هروز اب اکواریم رو بکشد نصف کمتر ای اکواریم و اب تازه بریزید