وای که چقدر من دنبال مرغ عشقم و هیچکس نداره
خیلی خوشگلن