خرگوشها اينگونه به شما ميگويند عصبي هستند : گوشهايشان را به عقب كشيده و مينشينند .با هر صدايي از جا ميپرند و پاهاي عقبشان را به زمين ميكوبند تا اطرافيانشان احساس خطر كنند
و اينگونه ميگويند كه آرام و راحت هستند : وقتي در فضاي باز مينشينند (نه زير صندلي و مبل و جعبه پنهان شوند ) وقتي پاهاي عقبشان را باز ميكنند و ميكشند (دراز ميكشند ) يعني كاملا احساس ايمني و راحتي دارند و نگران چيزي نيستند
اما شما چه كار ميتوانيد براي خرگوش عصبي يا ترسان خود بكنيد :
اول ببينيد چه چيز او را ناراحت كرده يا ترسانده و آن را از بين ببريد خرگوشها ممكن است از جابه جايي سريع ،بلند شدن ،صداي بلند و ... بترسند پس از اين كارها امتناع كنيد 4قدم زير در آرام كردن خرگوشتان شما را ياري ميكند
1- او را از زمين بلند نكنيد .معمولا هنگام احساس طر و عصبي بودن دوست ندارند در آغوش گرفته شوند كنارش بنشينيد و آرام نوازشش كنيد و سعي كنيد با بازي حواسش را پرت كنيد
2- حركت ناگهاني نكنيد : همه حركاتتان بايد آرام باشد دستتان را ناگهان دراز نكنيد يا چيزي را ناگهان بر نداريد
3- با او صحبت كنيد :اگر هميشه موقع غذا و بازي و ... با او با صدايي ملايم حرف بزنيد يا شعر خاصي را بخوانيد او صداي شما را با حالت آرامش و خوشي تداعي ميكند و در زمان عصباني شدن همان شعر يا صداي آرام صحبت كردنتان او را آرامش ميبخشد
4- خانه اش را تصاحب نكنيد :خرگوش احساس مالكيت شديد به خانه اش دارد حتي وقتي خانه را تميز ميكنيد آرام اين كار را انجام دهيد و اجازه دهيد او حضور داشته و نظارت كند تا بداند شما فقط يك خدمتكار هستيد كه داريد خانه را مرتب ميكنيد نه يك متجاوز در مواقع عصبانيت نيز به حريم انه او تجاوز نكنيد بلكه به آرامي و با اجازه او دستتان را وارد كرده و نوازشش كنيد
منبع :
how to stop your rabbit being nervous
ترجمه : شيما