خیلی خوشگله انگار روشو ساتن کشیدن موهاش هم خیلی خوشرنگه من میخوااااااااام