آلودگی اصطلاحی است که برای توصیف فرآورده ها و ضایعاتی توسط انسان به سادگی وارد هوا، آب و خاک می شوند، ولی در چرخه عادی طبیعت به راحتی تجزیه نمی شوند، به کار می رود. این پدیده بر سلامتی گیاهان و حیوانات، انسان ها و محیطی که در آن زندگی می کنند، اثر منفی می گذارد. کنترل و نظارت دقیق بر جمع آوری صحیح ضایعات، پساب کارخانه ها و مواد آلاینده خروجی از موتور خودروها، کمک مؤثری به رفع این معضل می کند و مهم تر از آن، تجزیه و تبدیل این مواد طی فرایند بازیافت به مواد آلی جدید به منظور قابل مصرف کردن مجدد آن هاست. به چنین موادی، تجزیه پذیر طبیعی گفته می شود. یکی از تأسف بارترین مناظر، هنگامی است که ماهی های مرده روی آب شناورند. یکی از شایع ترین راه هایی که باعث مرگ ماهی ها می شود این است که آب در اثر سهل انگاری با مواد شیمیایی آلوده شود.